Top Trang đầu  >   Giới thiệu về Công việc Kinh doanh  >  Môi trường, năng lượng mới, công nghệ

Môi trường, năng lượng mới, công nghệ

Chúng tôi góp phần tạo ra một xã hội bền vững thông qua sử dụng các công nghệ môi trường và năng lượng.

Chodai đã tích lũy được các công nghệ phù hợp với nhu cầu của xã hội như công nghệ thân thiện với môi trường toàn cầu thông qua giảm các chất có hại cho môi trường trong xây dựng cầu đường, hòa hợp với các loài động thực vật địa phương và nghiên cứu về ô nhiễm đất. Chúng tôi thúc đẩy việc đánh giá môi trường, phát triển và kinh doanh các sản phẩm sinh thái bằng cách sử dụng những công nghệ và hiểu biết của mình; thông qua tầm nhìn và thương hiệu của Chodai, lĩnh vực kinh doanh về môi trường của chúng tôi sẽ được phát triển rộng rãi. Chúng tôi cũng đã bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực cung cấp năng lượng sạch thông qua phát triển thủy điện nhỏ và năng lượng sinh khối. Chúng tôi góp phần tạo ra một xã hội bền vững thông qua sử dụng công nghệ môi trường và năng lượng.

đầu trang