Top Trang đầu  >   Giới thiệu về Công việc Kinh doanh  >  Y tế, Phúc lợi, Xây dựng

Y tế, Phúc lợi, Xây dựng

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội mới bằng cách sử dụng kinh nghiệm vốn có về xây dựng hạ tầng và áp dụng các kinh nghiệm đó vào lĩnh vực CNTT và hệ thống giao thông.

Chodai đã tích lũy được những hiểu biết về xây dựng công trình phục vụ chăm sóc sức khỏe và phúc lợi xã hội thông qua mô hình Sáng kiến Tài chính Tư nhân (PFI). Vào tháng Tư năm 2010, chúng tôi đã mua lại "ARCOM", một văn phòng kiến trúc với thành tựu đáng kể trong thiết kế trường học và bệnh viện. Chúng tôi đóng góp vào phát triển khu vực từ việc thiết kế đến quản lý các công trình bằng cách huy động sức mạnh tổng thể. Các công nghệ nền tảng như CNTT và hệ thống giao thông mà Chodai sở hữu có thể được áp dụng vào nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ví dụ, chúng tôi đã thực hiện một thử nghiệm xã hội cùng với chính quyền địa phương nhằm phát triển kinh doanh trong các lĩnh vực như hệ thống cơ sở dữ liệu y tế để chia sẻ thông tin của bệnh nhân trong khu vực và một hệ thống giao thông theo yêu cầu được gọi là "xe tiện lợi" để hỗ trợ các khu vực không có phương tiện giao thông công cộng và phương tiện di chuyển cho người cao tuổi.

đầu trang