Top Trang đầu  >   Giới thiệu về Công việc Kinh doanh  >  Xây dựng cơ sở hạ tầng

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Chúng tôi góp phần tạo ra cơ sở hạ tầng xã hội tiên tiến mà đường sá là hạt nhân khởi đầu.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đã và đang mở rộng từ các lĩnh vực cốt lõi gồm tư vấn xây dựng cầu, đường tới việc cung cấp các dịch vụ như quản lý thu phí đường giao thông. Chúng tôi sẽ phát triển kinh doanh đa lĩnh vực bao gồm các hoạt động từ đầu vào cho tới đầu ra của cơ sở hạ tầng. Chẳng hạn, đối với việc xây dựng một cây cầu, nếu chúng tôi thực hiện thiết kế trên cơ sở “hòa hợp với môi trường” và xây dựng các công trình phụ trợ của hệ thống giao thông thông minh ITS trước, chúng tôi có thể xây dựng và quản lý hiệu quả cơ sở hạ tầng xã hội với một giá trị gia tăng lớn hơn. Chodai sẽ kết nối các công nghệ chuyên dụng một cách có hệ thống trong giao thông, kết cấu và CNTT, góp phần tao ra cơ sở hạ tầng xã hội tiên tiến hơn với đường sá là yếu tố khởi đầu.

đầu trang