Top Trang đầu  >   Giới thiệu về Công việc Kinh doanh  >  Xây dựng cơ sở hạ tầng  >  Quy hoạch

Quy hoạch

Nghiên cứu, quy hoạch và phân tích hiệu quả của việc xây dựng đường

Quy hoạch và thiết kế đường và nút giao

Nghiên cứu, quy hoạch, đánh giá và cung cấp thông tin các chiến lược phát triển đường

Nghiên cứu, quy hoạch và thiết kế cải tạo hệ thống an toàn giao thông

Nghiên cứu, quy hoạch và thiết kế phát triển khu vực và đô thị

Nghiên cứu, quy hoạch và khai thác dịch vụ giao thông công cộng trong khu vực

Nghiên cứu và quy hoạch phát triển đường dành cho xe đạp và kinh doanh xe đạp công cộng

Nghiên cứu, quy hoạch, thiết kế và quản lý xây dựng thiết bị phụ trợ đường

Nghiên cứu, quy hoạch và thiết kế hệ thống đường dành cho tương lai

Nghiên cứu, quy hoạch và thiết kế nâng cao công tác quản lý đường và ngăn ngừa rủi ro

Nghiên cứu, quy hoạch, và thiết kế hệ thống cung cấp nước và hệ thống nước thải

Nghiên cứu, phân tích và quy hoạch bảo tồn nước và môi trường xung quanh khu vực sông ngòi, bến cảng

đầu trang