Top Trang đầu  >   Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Qua việc sử dụng trang web này, bạn đồng ý rằng đã đọc, hiểu và chấp thuận tất cả các điều khoản sử dụng sau. Nếu bạn không chấp thuận, không sử dụng trang web này.

Tác quyền

Luật pháp của Nhật Bản, như luật bản quyền, bảo vệ thông tin trên trang web này. Sử dụng (bao gồm copy, sửa đổi, phát tán, và bán) thông tin trên trang web này là nằm ngoài phạm vi luật pháp cho phép.

Chối bỏ

Chodai sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để đảm bảo tính chính xác của thông tin, tuy nhiên không có trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đăng tải trên trang web. Xin lưu ý rằng Chodai không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn sử dụng thông tin trên trang web này.
Tất cả các nội dung trên trang web này có thể thay đổi mà không được báo trước.

Các hành động bị nghiêm cấm trong sử dụng trang Web này

Các hành động sau đây bị cấm trong sử dụng trang web này.

  1. Hành động đó sẽ hoặc có thể vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba hoặc Chodai hoặc riêng tư.
  2. Hành động đó sẽ hoặc có thể gây thiệt hại cho một bên thứ ba hoặc Chodai.
  3. Hành động đó sẽ hoặc có thể làm thay đổi hoặc tổn hại tới nội dung.
  4. Hành động mà hoặc có thể chống lại pháp luật,các phán quyết hoặc quy định.
  5. Các hành động khác mà Chodai xét thấy không phù hợp.

Kết nối tới trang web này

Nếu bạn muốn tạo liên kết đến trang web này, xin vui lòng gửi một e-mail tới địa chỉ sau và cung cấp các thông tin dưới đây thông tin. E-mail info-itn@chodai.co.jp

  • URL của trang web kết nối với trang web này.
  • Mục đích của việc kết nối với trang web này.
  • Thông tin liên lạc (tên công ty, người liên lạc, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail).

Liên kết từ các trang web sau đây là không được phép.

Xin lưu ý rằng các nội dung của các trang web của bên thứ ba kết nối đến hoặc từ trang web này không được kiểm soát bởi Chodai.
Do đó, Chodai không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web này, cũng như bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn gặp phải do sử dụng các trang web đó.

Liên kết từ các trang web sau đây là không được phép.

  • Trang web có chứa nội dung phỉ báng hay làm lu mờ các dịch vụ của Chodai hoặc Chodai
  • Các trang web có nội dung bài bất hợp pháp (bao gồm cả nội dung có thể là bất hợp pháp), đang hoặc có thể liên kết với các hoạt động bất hợp pháp.

đầu trang